Invatam impreuna!


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie 1.1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Invatam impreuna
Cod contract: POSDRU/17/1.1/G/27759
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Gorj
PREZENTAREA ROLULUI INSPECTORATULUI SCOLAR SI A SERVICIILOR PE CARE LE OFERA
      Inspectoratele scolare sunt organe de specialitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sunt subordonate acestuia, se organizeaza la nivel judetean, si actioneaza pentru realizarea obiectivelor educationale prevazute de Legea Educatiei Nationale in domeniul invatamantului preuniversitar.
      Inspectoratele scolare isi desfasoara intreaga activitate pe baza Legii 1/2011 - Legea Educatiei Nationale, a hotararilor si ordonantelor emise de Guvernul Romaniei, a tuturor actelor normative ce decurg din continutul Legii invatamantului, precum si a ordinelor, precizarilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
      Prin activitatea manageriala inspectoratele scolare urmaresc realizarea prevederilor Legii invatamantului referitoare la finalitatile invatamantului, accesul la toate nivelurile si formele de invatamant ale cetatenilor, fundamentarea judicioasa a retelei de invatamant, asigurarea conditiilor optime desfasurarii procesului instructiv-educativ de invatamant si educatie (curriculum).
      Prin activitatea manageriala inspectoratele scolare urmaresc realizarea prevederilor Legii invatamantului referitoare la finalitatile invatamantului, accesul la toate nivelurile si formele de invatamant ale cetatenilor, fundamentarea judicioasa a retelei de invatamant, asigurarea conditiilor optime desfasurarii procesului instructiv-educativ de invatamant si educatie (curriculum).
      Asigura si stimuleaza, in conditiile prevazute de lege, descentralizarea la nivelul unitatilor din subordine.
      Incheie contracte colective de munca cu organizatiile sindicale, potrivit legislatiei in vigoare.
      Asigura si urmaresc aplicarea legislatiei, a planurilor de invatamant, a programelor analitice si a altor acte normative emise de Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului instructiv-educativ.
      Asigura si coordoneaza aprovizionarea unitatilor de invatamant din subordine cu manuale pentru invatamantul general obligatoriu, prospectarea pietii si lanseaza comanda de manuale pentru licee, scoli profesionale si scoli postliceale, asigura necesarul de programe scolare, planuri de invatamant, imprimate tipizate, ordine si instructiuni ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si alte acte normative elaborate.
      Organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic si nedidactic, de executie si conducere, de cercetare pedagogica, precum si alte actiuni de informare si perfectionare desfasurate in invatamantul preuniversitar. In acest sens, coordoneaza si controleaza activitatea Caselor Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitatile si cercurile pedagogice si colaboreaza, in domeniul perfectionarii, cu institutiile de invatamant superior.
      Studiaza activitatile cadrelor didactice si nedidactice de executie si conducere, generalizeaza experienta pozitiva a acestora, ii stimuleaza in activitatea de cercetare stiintifica, elaboreaza lucrari cu caracter metodic si procedural pentru uzul personalului din invatamantul preuniversitar.
      Asigura, in conditiile legii, organizarea si desfasurarea invatamantului pentru populatia scolara apartinand minoritatilor nationale.
      Elaboreaza studii, cercetari si propun Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului experimente si actiuni privind implementarea reformei invatamantului preuniversitar, in general, si pentru fiecare obiect de studiu, in special.
      Asigura organizarea, desfasurarea si finalizarea examenului de capacitate, concursurile de admitere si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si concursurile scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
      Sprijina institutiile de invatamant superior in actiunile initiate de acestea pentru concursul de admitere.
      Ca institutii bugetare coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare dispun de prerogativele conducerii autonome, in conditiile prevazute de lege.
      Pentru imbunatatirea activitatii de invatamant si realizarea unor cooperari/parteneriate/schimburi de experienta, inspectoratele scolare pot fi investite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu alte atributii in acest sens.
      Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, inspectoratele scolare colaboreaza cu organele locale, cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, cu institutii de invatamant superior si cu alti factori abilitati.
      Inspectoratele scolare se pot asocia cu persoane juridice, in vederea desfasurarii unor actiuni de cercetare stiintifica, legata de perfectionarea procesului de invatamant.
      Inspectoratele scolare au in subordine toate unitatile de invatamant preuniversitar (de masa si special, unitatile conexe acestora si unitatile in care se desfasoara activitatile extrascolare). Au dreptul sa emita decizii, privind activitatea personalului din subordine, precum si instructiuni pentru aplicarea unor acte normative.
      Inspectoratele scolare sunt persoane juridice, titulare de buget si ordonatoare de credite.

PROIECTE - Phare si POS-DRU

      Sistemul de invatamant preuniversitar din judetul Gorj este implicat, incepand cu anul 2007 in mai multe proiecte Phare si POS-DRU.
Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a dat curs invitatiei de a accesa fonduri europene depunand si obtinand aprobare, pentru o serie de proiecte cu finantare europeana din cadrul Programului Sectorial Operational - Dezvoltarea Resurselor Umane - POS-DRU.
In cadrul acestor proiecte judetul Gorj este aplicant sau partener impreuna cu alte inspectorate scolare judetene din tara.
Implicarea ISJ Gorj in aceste programe vine in intampinarea solicitarilor Guvernului Romaniei de a accesa aceste fonduri disponibile pentru tara noastra in urmatorii ani.
Totodata se creaza premisele imbunatatirii calitatii resurselor umane din invatamantul gorjean si implicit a cresterii calitatii actului educational.

Complementaritatea Proiectului POS-DRU "Invatam Impreuna" - ID 27759 cu alte strategii/programe/proiecte:
        Proiectul de grant "Scoala pentru toti" finantat prin POS DRU este complementar Programului Phare implementat de catre MECT/ISJ care a avut ca obiective incluziunea socio-profesionala, egalitatea de sanse, combaterea discriminarii, promovarea educatiei incluzive, reducerea abandonului scolar.
Programul PHARE al Uniunii Europene a fost implementat in cinci tari avand una din axele prioritare promovarea egalitatii de sanse in educatie. Programul PHARE 2004 si PHARE 2005 "Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate" sunt continuarea Programelor PHARE 2001, 2002 si 2003 care s-au implementat in Romania in perioada 2002 - 2006
Proiectul de grant "Scoala pentru toti" finantat prin POS DRU vine in sprijinul Guvernului Romaniei care a lansat Strategia Nationala pentru imbunatatirea situatiei romilor, in anul 2001 reactualizata in anul 2006, a strategiei Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate, a Strategiei solicitantului privind imbunatatirea educatiei grupurilor dezavantajate, dar si cu politicile Strategiei Europene de Ocupare, Strategia de la Lisabona, Programul National de Reforme din perioada 2007-2010, Planul National de Dezvoltare 2007-2013, dar si a Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) care adopta principiile egalitatii de sanse in educatie, indiferent de caracteristicile individuale deficiente fizice sau mentale, originea culturala sau socio-economica, limba materna, originea etnica, faptul ca persoana provine dintr-o zona geografica izolata, dezvoltarea durabila, acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate etc. In cadrul Programului Phare 2005 cu titlul "Impreuna vom reusi" s-au desfasurat urmatoarele activitati: activitati de educatie remediala, activitati de recuperare scolara tip "A doua sansa", activitati de formare locala a cadrelor didactice din scolile pilot sau invecinate, activitati incluzive pentru prescolari si elevi, activitati de sprijin pentru copii cu CES, crearea unui Centru de Resurse pentru Educatia Incluziva, achizitia de echipamente, rechizite, materiale educationale, reabilitarea si remobilarea spatiilor scolare, activitati de diseminare a rezultatelor proiectului.
Aceste activitati vin in sprijinul continuarii activitatilor propuse prin proiectul "Invatam impreuna" centrate pe promovarea curricumului, a activitatilor extrascolare, a activitatilor extracurriculare, extindere TIC, formarea cadrelor didactice etc. prin proiectare riguroasa, continut flexibil, planificare corespunzatoare in succesiunea lectiilor specifice, avand ca rezultat cresterea randamentului scolar si promovarea unei educatii de calitate. Lectiile invatate prin implementarea proiectelor anterioare au fost diverse avand ca teme continuturi din fiecare arie curriculara in care evaluarea s-a realizat prin itemi de evaluare, fise de lucru, teste, completarea unor chestionare, realizarea unor portofolii.

INVATAM IMPREUNA - Contact:           INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GORJ

           Str. Victoriei, nr.132-134

           Targu Jiu, jud. Gorj

           Tel/Fax (secretariat):

           Tel: 0253 227177

           Fax: 0253 224750

Echipa de conducere:

INSPECTOR SCOLAR GENERAL:
prof. Justin Sebastian PARALESCU

NSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT:
prof. Gheorghe MITESCU

Inspectori:

prof. Cornel Octavian TOMA - inspector scolar managementul resurselor umane

prof. Liliana ANDRITOIU - inspector scolar managementul resurselor umane / dezvoltarea resurselor umane

prof. Marinela CIORTAN - inspector scolar implementarea descentralizarii institutionale, invatamant particular si alternative educationale

prof. Daniela BOGEA - inspector scolar de specialitate - Limba si literatura romana

prof. Luminita Mili POPESCU - inspector scolar de specialitate - Limbi moderne

prof. Emil PATRASCOIU - inspector scolar de specialitate - Matematica

prof. Marian STAICU - inspector scolar de specialitate - Informatica / Programe educationale

prof. Cornelia DANCIU - inspector scolar de specialitate - Fizica / Chimie

prof. Dorina GOLEA - inspector scolar de specialitate - Biologie

prof. Claudia ZAHARIA - inspector scolar de specialitate - Geografie / Programe educationale

prof. Maria COCHINA - inspector scolar de specialitate - Istorie / Socio-Umane si monitorizarea curriculumului descentralizat

prof. Cristina SPILCA - inspector scolar de specialitate - Religie

prof. Camelia Codruta BIBERE - inspector scolar de specialitate - Discipline Tehnice

prof. Ioan TODEA - inspector scolar de specialitate - Educatie Fizica si Sport

prof. Doina MARICA - inspector scolar de specialitate - Invatamant Prescolar / Arte

prof. Ion ANDREI - inspector scolar de specialitate - Invatamant Primar

prof. Constantin FLORESCU - inspector scolar de specialitate - Invatamant Primar

prof. Ion ELENA - inspector scolar educatie permanenta si mentorat

prof. Constantin Cristinel GIRDU - inspector scolar minoritati, invatamant special


Alte PROIECTE:
           Alte proiecte in care este implicat Inspectoratul Scolar Judetean Gorj

Parteneriat pentru invatare GRUNDTVIG: "Effective Solution in Prison Education" (ESinPE)

Proiect POS-DRU: "Educatie pentru toti, educatia este sansa ta!"

Proiect POS-DRU: "Competente crescute pentru cadrele didactice"

Proiect POS-DRU: "Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor IPT in vederea optimizarii ofertei educationale"

Proiect POS-DRU: "Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a absolventilor"

Proiect POS-DRU: "Stagii de pregatire practica de calitate - elevi mai bine pregatiti pentru piata muncii!"