Invatam impreuna!


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Investeste in oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
Domeniul major de interventie 1.1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Invatam impreuna
Cod contract: POSDRU/17/1.1/G/27759
Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Gorj
INVATAM IMPREUNA - Parteneri:           1. Scoala Generala "Alexandru Stefulescu" - Targu Jiu

           2. Liceul de Muzica si Arte Plastice "Constantin Brailoiu" - Targu Jiu

           3. Consiliul Local al Municipiului Targu Jiu

           4. Casa Corpului Didactic Gorj

Obiectivul General:
      Dezvoltarea la nivelul municipiului nostru a unei retele de scoli incluzive model care vor promova succesul scolar, stima de sine, respectul pentru celalalt, toleranta si interculturalitatea, responsabilitatea pentru mediul inconjurator si dezvoltarea durabila.

Obiective Specifice:
-Sa imbunatatim managementul ofertei educationale la nivel institutional in perioada 2009 - 2011;
-Sa elaboram si sa dezvoltam curriculum-ul incluziv, CDSM, curriculum-ul pentru noile ocupatii;
-Sa promovam activitatile extracurriculare/extrascolare pentru elevi in vederea dezvoltarii abilitatilor anteprenoriale si a cetateniei active;
-Sa formam cadrele didactice din grupul tinta in domeniul educatiei incluzive;
-Sa dezvoltam si sa extindem TIC pentru achizitia de cunostinte specifice si cresterea abilitatilor de utilizare a calculatorului;
-Sa promovam principiul sanselor egale, respectul pentru diversitate in educatie, norme de igiena de baza;
-Sa dezvoltam si sa actualizam SGBD a solicitantului si a partenerilor 1 si 2;
-Sa dezvoltam activitati activitati complementare activitatilor de consiliere, avand ca scop cresterea performantelor scolare;
- Dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti;
- Sa imbunatatim managementul echipei de proiect a solicitantului si partenerilor 1 si 2;
- Sa elaboram instrumente de evaluare pentru dezavantajati, pentru achizitii de notiuni fundamentale si profesionale;
- Sa dezvoltam programe remediale pentru copii cu rezultate slabe la invatatura;
- Sa integram principiul dezvoltarii durabile in vederea cresterii gradului de constientizare asupra problemelor de mediu;
- Sa introducem TIC in activitatile de predare/invatare;
- Sa promovam activitatile de valorizare a traditiilor si culturii rrome;
- Sa informam comunitatea locala despre avantajele educarii tuturor copiilor impreuna;
- Sa diseminam rezultatele proiectului si bunelor practici;


Contextul proiectului:
      Proiectul de grant "Invatam impreuna" urmareste dezvoltarea activitatilor educationale complementare actului didactic din invatamantul preuniversitar avand in vedere cresterea accesului la educatie de calitate si asigurarea de competente cheie pentru elevii care apartin grupurilor vulnerabile, imbunatatirea capacitatii manageriale a echipei de inspectori ai solicitantului si a partenerilor 1 si 2, formarea cadrelor didactice din grupul tinta in domeniul educatiei inclusive, conform Procesului Lisabona.
Proiectul este relevant pentru elevii din grupul tinta pentru achizitionarea de cunostinte si formarea de deprinderi in domeniul TIC pentru cresterea ratei de ocupare si integrare socio-profesionala in conformitate cu Politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene – Linia Directoare pentru Cresterea Economica si Ocupare 2008-2010.
Activitatile propuse prin proiect se pliaza pe promovarea activitatilior extrascolare, extracurriculare, imbunatatirea curriculei, promovarea diversitatii culturale, a educatiei pentru mediu fapt concordant cu PNR(Programul National de Reforma) din perioada 2007-2010.
Proiectul are ca grup tinta 104 elevi de etnie roma aflati in risc socio-economic fapt care impune pregatirea lor pentru integrarea pe piata muncii prin valorificarea traditiilor si obiceiurilor, a promovarii interculturalitatii si diversitatii, a extinderii TIC, aspecte concordante cu Strategia privind Situatia Romilor.
Obiectivele proiectului sunt concordante cu Obiectivele din Strategia Invatamantului Preuniversitar, Planul National de Dezvoltare(2007-2013), a Strategiei solicitantului, pentru imbunatatirea situatiei grupurilor dezavantajate.
Elevii din grupul tinta:
Partener 1: (familii monoparentale-49, elevi cu dificultati de invatare-11, CES-32, risc socio-economic-133, rromi-25, elevi cu parinti plecati in strainatate-72);
Partener 2: (familii monoparentale-56, elevi cu dificultati de invatare-93, CES-6, risc socio-economic-55, rromi-79, elevi cu parinti plecati in strainatate-64).
Restul grupului-tinta:2 consilieri scolari, 2 directori ai unitatilor de invatamant, 15 membri ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, 14 inspectori scolari, 5 persoane din centrele de resurse educationale, 9 persoane din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar.


Sustenabilitatea proiectului:
      Activitatile din proiect vor fi diseminate catre alte scoli din municipiu si judet cu ocazia cercurilor metodice;
Rezultatele proiectului vor fi prezentate la sedintele cu directorii pe slide-uri;
Scolile cu care se vor dezvolta relatii de parteneriat vor cunoaste activitatile proiectului si rezultatele acestuia cu prilejul diferitelor intalniri;
Activitatile/ rezultatele propuse vor fi transmise scolilor din judet cu elevi si cadre didactice care apartin grupului tinta din proiect;
Partenerii isi vor imbunatatii baza logistica de date prin dezvoltarea unor strategii coerente si a unor planuri locale de interventie;
40 de scoli din judet vor elabora planuri de dezvoltare scolara care sa cuprinda activitati implementate prin proiectul "Invatam impreuna";
Activitatile/ rezultatele vor fi cunoscute de elevii cu CES, , elevii de etnie roma, elevi aflati in situatii de risc socio-economic, etc.;
Posibilitatile de multiplicare le regasim in:
- Atragerea copiilor romi in activitatile extracurriculare si extrascolare;
- Acordarea serviciilor specializate copiilor rromi si CES de la toate scolile din judet;
- Valorificarea si consacrarea traditiilor in comunitatile rome din judet;
- Formarea cadrelor didactice din scolile care lucreaza cu grupuri vulnerabile cu scopul promovarii unei educatii incluzive;
- Activitatile proiectului vor fi incluse in planurile de desegregare scolara;
- Strategia solicitantului va fi reactualizata prin introducerea de activitati implementate prin proiect pentru ca obiectivele proiectului sa fie extinse la scolile din judet;
- Transmiterea exemplelor de buna practica, a experientelor pozitive incluzive, aparute in urma implementarii proiectului "Invatam impreuna";
- imbunatatirea frecventei scolare, a rezultatelor la invatatura, rata mai mare de promovabilitate in randul elevilor ce apartin grupurilor vulnerabile;
- Diseminarea rezultatelor prin organizarea de conferinte, simpozioane, dezbateri tematice, precum si transmiterea lor in mass-media locala;
Partenerul 3 a aprobat suma de 50.000 RON pentru sustinerea proiectului pe o perioada de 3 ani dupa finalizarea acestuia;
Activitatile de scolarizare a copiilor vor continua dupa finalizarea proiectului fiind sustinute de la bugetul local;
Unele activitati din proiect vor fi sustinute de solicitant prin alocarea unor fonduri proprii aprobate de CA;
Proiectul mai poate fi sustinut de agentii economici locali, ONG-uri prin dezvoltarea unor parteneriate strategice;

INVATAM IMPREUNA - Grup tinta:

- Consilieri scolari;
- Directori ai unitatilor de invatamant;
- Elevi (invatamant preuniversitar);
- Membri ai consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant;
- Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, structuri centrale si locale ale MECT sau aflate in coordonarea/subordinea acestuia;
- Personal din centrele de resurse educationale;
- Personal din sistemul national de examinare, evaluare si curriculum in invatamantul preuniversitar;
- Personal implicat in furnizarea de servicii alternative in educatie;

Egalitate de sanse:
        Din echipa de management a proiectului fac parte atat femei cat si barbati.
Fiecare membru al echipei a fost selectionat in functie de competente, experienta si disponibilitate. Fiecarui membru al echipei de management, barbat sau femeie, beneficiaza de tratament egal. Aceleasi criterii s-au avut in vedere pentru selectionarea expertilor pe termen scurt si a formabililor.
Elevii din grupul tinta au fost identificati avand in vedere criteriile : apartenenta la etnia roma, CES, provenienta din familii socio- economic dezavantajate, familii monoparentale, familii cu parinti plecati in strainatate, fara discriminare de gen.
Grupele de elevi participanti in activitatile proiectului vor include copii apartinand categoriilor dezavantajate, indiferent de gen sau religie. Fiecare elev, fetita sau baiat va fi tratat egal.
        Se vor forma echipe mixte pentru toate tipurile de activitati/actiuni desfasurate in cadrul proiectului.
Exemplu:
- un elev cu deficiente de invatare;
- un elev ce provine dintr-o familie monoparentala;
- un elev ce se incadreaza in CES;
- un elev ce provine dintr-un mediu cu risc socio-economic;
- elev/elevi cu parintii aflati la munca in strainatate;
- elevi de nationalitate rroma;
- elevi cu capacitate intelectuala normala;
- elevi capabili de performanta.
* Relatia cu mass-media. La emisiuni televizate (ca activitati de diseminare) vor fi prezenti si 1-2 elevi fete si baieti cu problemele mentionate anterior.
* Implicarea elevilor din grupul tinta mentionat in grupuri de dialog, care participa la activtatile extrascolare.
* Se vor trasa tuturor acestor elevi fete si baieti sarcini precise, in cadrul activitatilor extrascolare de petrecere a timpului liber, precum sa scria o invitatie adresata unor persoane oficiale, sa confectioneze martisoare, etc.


Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte:
        Proiectul de grant "Scoala pentru toti" finantat prin POS DRU este complementar Programului Phare implementat de catre MECT/ISJ care a avut ca obiective incluziunea socio-profesionala, egalitatea de sanse, combaterea discriminarii, promovarea educatiei incluzive, reducerea abandonului scolar.
Programul PHARE al Uniunii Europene a fost implementat in cinci tari avand una din axele prioritare promovarea egalitatii de sanse in educatie. Programul PHARE 2004 si PHARE 2005 „Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate” sunt continuarea Programelor PHARE 2001, 2002 si 2003 care s-au implementat in Romania in perioada 2002 – 2006, astfel:
• Programul PHARE 2004 "Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate", asigura suport judetelor care nu au participat in proiectul PHARE 2003 in dezvoltarea unei strategii educationale construite pe baza filosofiei scolii incluzive, si, totodata, pregateste aceste judete pentru administrarea unei scheme de grant in vederea implementarii strategiei.
• Programul PHARE 2005 sprijina solicitantul in dezvoltarea si implementarea unor strategii coerente pentru imbunatatirea accesului la educatie al comunitatilor si grupurilor dezavantajate. Proiectul trebuie sa contribuie la imbunatatirea conditiilor din scoala in vederea facilitarii accesului la o educatie de calitate, la nivel prescolar si scolar, la frecventarea cursurilor din invatamantul obligatoriu, prevenirea si inlaturarea efectelor abandonului scolar prin dezvoltarea programelor de tip A Doua Sansa.
Proiectul de grant "Scoala pentru toti" finantat prin POS DRU vine in sprijinul Guvernului Romaniei care a lansat Strategia Nationala pentru imbunatatirea situatiei romilor, in anul 2001 reactualizata in anul 2006, a strategiei Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului privind accesul la educatie pentru grupurile dezavantajate, a Strategiei solicitantului privind imbunatatirea educatiei grupurilor dezavantajate, dar si cu politicile Strategiei Europene de Ocupare, Strategia de la Lisabona, Programul National de Reforme din perioada 2007—2010, Planul National de Dezvoltare 2007-2013, dar si a Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) care adopta principiile egalitatii de sanse in educatie, indiferent de caracteristicile individuale – deficiente fizice sau mentale, originea culturala sau socio-economica, limba materna, originea etnica, faptul ca persoana provine dintr-o zona geografica izolata, dezvoltarea durabila, acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate etc. In cadrul Programului Phare 2005 cu titlul "Impreuna vom reusi" s-au desfasurat urmatoarele activitati: activitati de educatie remediala, activitati de recuperare scolara tip „A doua sansa”, activitati de formare locala a cadrelor didactice din scolile pilot sau invecinate, activitati incluzive pentru prescolari si elevi, activitati de sprijin pentru copii cu CES, crearea unui Centru de Resurse pentru Educatia Incluziva, achizitia de echipamente, rechizite, materiale educationale, reabilitarea si remobilarea spatiilor scolare, activitati de diseminare a rezultatelor proiectului.
Aceste activitati vin in sprijinul continuarii activitatilor propuse prin proiectul "Invatam impreuna" centrate pe promovarea curricumului, a activitatilor extrascolare, a activitatilor extracurriculare, extindere TIC, formarea cadrelor didactice etc. prin proiectare riguroasa, continut flexibil, planificare corespunzatoare in succesiunea lectiilor specifice, avand ca rezultat cresterea randamentului scolar si promovarea unei educatii de calitate. Lectiile invatate prin implementarea proiectelor anterioare au fost diverse avand ca teme continuturi din fiecare arie curriculara in care evaluarea s-a realizat prin itemi de evaluare, fise de lucru, teste, completarea unor chestionare, realizarea unor portofolii.

Alte obiective orizontale:
        Dezvoltarea durabila urmareste satisfacerea nevoilor prezentului ,fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.
Prin diversele sale actiuni, omul a reusit sa modifice intr-un mod ingrijorator caracteristicile mediului inconjurator, punand astfel in pericol viata generatiilor urmatoare. Ce este de facut? Solutiile la care s-au gandit cadrele didactice de la aceste scoli sunt la indemana oricarui cetatean de rand, caruia ii pasa de protectia mediului si crede intr-o dezvoltare durabila . Prin subactivitatile propuse in proiect se urmareste ducerea unei campanii de constientizare a copiilor pentru a avea o gandire orientata catre o dezvoltare durabila identificand principalii factori de risc generati de agentii poluanti,identificarea unor actiuni perturbatoare ale omului asupra mediului,stabilirea unor reguli de conduita civica si ecologica,elaborarea unor solutii concrete privind diminuarea poluarii apei,aerului si solului,obligatiile cetatenilor in legatura cu protectia calitatii mediului.
Cei care trateaza cu neseriozitate problema poluarii atmosferei si a mediului in general ar trebui sa gandeasca pe termen lung si sa faca ceva cat inca se mai poate. Trebuie sa ne gandim la dezvoltarea durabila, deci la resursele epuizabile, la apa fara de care nu exista viata, la reciclarea deseurilor, la folosirea produselor ecologice, la sursele de energie neconventionale. Sa constientizam faptul ca o plimbare cu bicileta este mai frumoasa si mai sanatoasa decat o plimbare cu masina. Toate pentru a le permite generatiilor care vor veni sa se bucure de ceea ce ne-am bucurat si noi : apa, aer curat, soare, locuri minunate in care sa-ti petreci vacantele.
Protectia mediului nu este numai responsabilitatea organizatiilor ecologiste care se straduiesc sa opreasca un dezastru ecologic, ci a noastra, a fiecarui individ in parte.
Transformarile societatii romanesti din ultimii ani,dezvoltarea si raspandirea informaticii, patrunderea elementelor moderne de comunicatii si tehnologii informatice in tara noastra ,impun o pregatire diversificata a tinerilor in domeniu.Tehnologia informatiei si a comunicatiei trebuie sa asigure dobandirea unor cunostinte de utilizare a calculatorului si a programelor,de tehnologia informatiei si comunicarii , necesare unor activitati cu caracter aplicativ utile in mediul in care isi vor desfasura activitatea.
In proiect sunt prevazute activitati pentru initierea si formarea deprinderilor de utilizare TIC la elevi.
Activitatile vizeaza si aspectul ludic,astfel incat curiozitatea descoperirii,,noului’ sa fie urmata de o evidenta dezvoltare a competentelor;
Educarea elevilor in spiritul unei activitati desfasurate in grup, in colaborare se finalizeaza prin predarea informaticii orientata pe proiecte.
Obisnuirea elevilor cu responsabilitati ,cu raspunderea privind finalizarea propriei munci si asigurarea inlantuirii unor elemente realizate in paralel ii va pregati in mod cat se poate de clar pentru o activitate pe care ,cu siguranta o vor intalni in viitor. Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile ,dezvoltarea spiritului inventiv si creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic in care traim si vom trai si in viitor.
Indiferent de continutul aplicatiei ceea ce realizeaza elevul trebuie sa fie utilizabil; altfel spus,trebuie sa aiba toate calitatile unui produs.

Alte informatii relevante:
           Se vor avea in vedere si activitati de educatie antreprenoriala la toate nivelurile de invatamant.
Prin campaniile de sensibilizare desfasurate la nivelul comunitatilor locale se va urmari influentarea politicilor publice la nivelul categoriilor vizate de proiect, precum si abordarea unei viziuni flexibile si integratoare fata de acestea. De asemenea se vor initia astfel de campanii pentru stabilirea unor proceduri prin care Administratia Publica Locala, Consiliul Judetean, Consiliul Local , vor finanta in continuare proiectele initiate.
Se vor produce schimbari semnificative in ceea ce priveste codurile de conduita si metodele de lucru, urmarindu-se crearea unui mediu incluziv atat in scoala, cat si in comunitate printr-o abordare modera si eficienta.
Crearea scolilor incluzive si adaptarea metodelor de lucru pentru educatia incluziva ar putea aduce schimbari in legislatie, sustinandu-se astfel cresterea numarului acestora.
Pentru sprijinul comunitatilor rome, solicitantul a incheiat parteneriate cu Uniunea Rromilor Crestini din Romania, Biroul Judetean pentru Rromi, Partida Romilor.
Continuitatea proiectului va viza in principal:
- fructificarea rezultatelor proiectului pentru a dezvolta alte activitati similare si pentru a atrage noi parteneri din comunitate;
- folosirea conditiilor din comunitate pentru a atrage noi resurse materiale si banesti pentru noi proiecte ale scolii;
- incurajarea elevilor si profesorilor care au participat la proiect sa proiecteze si sa implementeze noi activitati in domeniu;
- convingerea grupurilor/echipelor care s-au format in cadrul proiectului sa continue sa lucreze impreuna pentru dezvoltarea scolii.
           Partenerii implicati in proiect vor crea o echipa capabila sa sprijine incluziunea scolara a elevilor proveniti din grupuri vulnerabile.
Instrumentele utilizate de echipa manageriala pentru implementarea proiectului „Invatam impreuna” sunt: procese-verbale ale sedintelor de lucru; Planuri de dezvoltare scoala incluziva; cererea de finantare ; declaratiile de parteneriat; ghidul Solicitantului; modulele de formare ale echipelor judetene si ale formatorilor; caiete de lucru; rapoartele initiale, rapoartele intermediare, raportul final din cadrul proiectului; rapoartele curente ale scolilor selectate; contractul dintre beneficiar si autoritatea contractata; manualul de achizitii; raportul cu bilantul financiar-contabil intocmit lunar; materiale informative – pliante, fluturasi, afise publicitare; rapoarte de activitate, sinteze, mape; rapoartele partenerilor privind starea proiectului; rapoartele de audit intern si extern; indicatori de incluziune; tabele pentru colectarea datelor; statistici.

Visitors counter